Fine Chinese Paintings

Fine Chinese Paintings

Fine Chinese Paintings

Fine Chinese Paintings

Overview
230 results sorted by Lot number (low to high)

230 results sorted by

Lot number (low to high)

海上諸家 百壽圖 | Shanghai Artists, Calligraphy of Longevity

3001. 海上諸家 百壽圖 | Shanghai Artists, Calligraphy of Longevity

溥儒 仙童獻瑞圖 | Pu Ru, Child and Crane

3002. 溥儒 仙童獻瑞圖 | Pu Ru, Child and Crane

丁輔之 喬松結子 | Ding Fuzhi, Exuberance of Pine

3003. 丁輔之 喬松結子 | Ding Fuzhi, Exuberance of Pine

金城 嵩壽圖  | Jin Cheng, Pine Trees of Longevity

3004. 金城 嵩壽圖 | Jin Cheng, Pine Trees of Longevity

陳巨來 祖國萬歲 | Chen Julai, Mighty Pine Tree

3005. 陳巨來 祖國萬歲 | Chen Julai, Mighty Pine Tree

謝稚柳 雙清圖 | Xie Zhiliu, Plum Blossoms and Rock

3006. 謝稚柳 雙清圖 | Xie Zhiliu, Plum Blossoms and Rock

陶冷月 高山流水圖 |Tao Lengyue, Waterfall in Verdant Mountains

3007. 陶冷月 高山流水圖 |Tao Lengyue, Waterfall in Verdant Mountains

葉恭綽 行書八言聯 | Ye Gongchuo, Calligraphy Couplet in Xingshu

3008. 葉恭綽 行書八言聯 | Ye Gongchuo, Calligraphy Couplet in Xingshu

徐悲鴻 蒼松萬古青 | Xu Beihong, Majestic Pine

3009. 徐悲鴻 蒼松萬古青 | Xu Beihong, Majestic Pine

陸抑非 雙壽圖 | Lu Yifei, Birds by Bamboo

3010. 陸抑非 雙壽圖 | Lu Yifei, Birds by Bamboo

鄭午昌 日昇松茂 | Zheng Wuchang, Longevity Pine in Rising Sun

3011. 鄭午昌 日昇松茂 | Zheng Wuchang, Longevity Pine in Rising Sun

趙叔孺 雙松疊壽 | Zhao Shuru, Mighty Pines

3012. 趙叔孺 雙松疊壽 | Zhao Shuru, Mighty Pines

張大千 行書七言聯 | Zhang Daqian (Chang Dai-chien), Calligraphy Couplet in Xingshu

3013. 張大千 行書七言聯 | Zhang Daqian (Chang Dai-chien), Calligraphy Couplet in Xingshu

張大千 壽星圖 | Zhang Daqian (Chang Dai-chien), Deity of Longevity |

3014. 張大千 壽星圖 | Zhang Daqian (Chang Dai-chien), Deity of Longevity |

張大千 童子牧牛書畫合璧 | Zhang Daqian (Chang Dai-chien), Buffalo and Herdboy; Calligraphy

3015. 張大千 童子牧牛書畫合璧 | Zhang Daqian (Chang Dai-chien), Buffalo and Herdboy; Calligraphy

謝稚柳 翠巖隱舟 | Xie Zhiliu, Boating in Lush Mountains

3016. 謝稚柳 翠巖隱舟 | Xie Zhiliu, Boating in Lush Mountains

豐子愷 戴月夜歸圖 |Feng Zikai, Boating in Moonlight

3017. 豐子愷 戴月夜歸圖 |Feng Zikai, Boating in Moonlight

陶冷月 月夜泛舟 | Tao Lengyue, Willow Shore under the Moon

3018. 陶冷月 月夜泛舟 | Tao Lengyue, Willow Shore under the Moon

于非闇 溪山幽居 | Yu Fei'an, Solitary Mountains

3019. 于非闇 溪山幽居 | Yu Fei'an, Solitary Mountains

金城 倣王昱雪景山水 | Jin Cheng, Winter Landscape after Ancient Artist

3020. 金城 倣王昱雪景山水 | Jin Cheng, Winter Landscape after Ancient Artist

張培敦 朱衣漁叟小影 | Zhang Peidun, Sailing by the Shore

3021. 張培敦 朱衣漁叟小影 | Zhang Peidun, Sailing by the Shore

吳昌碩 石鼓文 | Wu Changshuo, Calligraphy

3022. 吳昌碩 石鼓文 | Wu Changshuo, Calligraphy

何紹基 隸書〈文心雕龍〉| He Shaoji, Calligraphy in Lishu

3023. 何紹基 隸書〈文心雕龍〉| He Shaoji, Calligraphy in Lishu

陳澧 隸書「根道核藝」|  Chen Li, Calligraphy in Lishu

3024. 陳澧 隸書「根道核藝」| Chen Li, Calligraphy in Lishu

林風眠 江畔人家 | Lin Fengmian, Houses by the River

3025. 林風眠 江畔人家 | Lin Fengmian, Houses by the River

林風眠 秋景 | Lin Fengmian, Autumn Scenery

3026. 林風眠 秋景 | Lin Fengmian, Autumn Scenery

林風眠 花徑 | Lin Fengmian, The Garden Pathway

3027. 林風眠 花徑 | Lin Fengmian, The Garden Pathway

林風眠 柳湖春雨伴親歸 | Lin Fengmian, Mother and Son

3028. 林風眠 柳湖春雨伴親歸 | Lin Fengmian, Mother and Son

吳冠中 凡爾賽 | Wu Guanzhong, Versailles

3029. 吳冠中 凡爾賽 | Wu Guanzhong, Versailles

吳冠中 泰山五大夫松寫生 | Wu Guanzhong, A Sketch of Five Pines of Mount Tai

3030. 吳冠中 泰山五大夫松寫生 | Wu Guanzhong, A Sketch of Five Pines of Mount Tai

吳冠中 江邊竹 | Wu Guanzhong, Riverside Bamboos

3031. 吳冠中 江邊竹 | Wu Guanzhong, Riverside Bamboos

吳冠中 四川達縣 | Wu Guanzhong, Scenery of Da Xian

3032. 吳冠中 四川達縣 | Wu Guanzhong, Scenery of Da Xian

吳冠中 春到人家 |  Wu Guanzhong, Village by Spring Mountains

3033. 吳冠中 春到人家 | Wu Guanzhong, Village by Spring Mountains

吳冠中 枝頭鳥 | Wu Guanzhong, Lovebirds

3034. 吳冠中 枝頭鳥 | Wu Guanzhong, Lovebirds

吳冠中 筍林 | Wu Guanzhong, Bamboo Grove

3035. 吳冠中 筍林 | Wu Guanzhong, Bamboo Grove

吳冠中 賽馬 | Wu Guanzhong, A Horse Race

3036. 吳冠中 賽馬 | Wu Guanzhong, A Horse Race

吳冠中 竹澗圖 | Wu Guanzhong, Creek by the Bamboo Grove

3037. 吳冠中 竹澗圖 | Wu Guanzhong, Creek by the Bamboo Grove

李可染 消夏圖 | Li Keran, Enjoying the Summer Breeze

3038. 李可染 消夏圖 | Li Keran, Enjoying the Summer Breeze

齊白石 小鴨 | Qi Baishi, Duck

3039. 齊白石 小鴨 | Qi Baishi, Duck

張大千 魚樂圖 | Zhang Daqian (Chang Dai-chien), Frolicking Fishes

3040. 張大千 魚樂圖 | Zhang Daqian (Chang Dai-chien), Frolicking Fishes

于非闇 朱竹伯勞 | Yu Fei'an, Bird by Red Bamboo

3041. 于非闇 朱竹伯勞 | Yu Fei'an, Bird by Red Bamboo

王雪濤 飛花伴蝶舞 | Wang Xuetao, Butterflies by Blossoms

3042. 王雪濤 飛花伴蝶舞 | Wang Xuetao, Butterflies by Blossoms

徐操 鍾進士遊山圖 | Xu Cao, Excursion of Zhong Kui

3043. 徐操 鍾進士遊山圖 | Xu Cao, Excursion of Zhong Kui

齊白石 水族佳禽 | Qi Baishi, Aquatic Lives and Magpie

3044. 齊白石 水族佳禽 | Qi Baishi, Aquatic Lives and Magpie

于非闇 英雄獨立 | Yu Fei'an, Eagle on Pine

3045. 于非闇 英雄獨立 | Yu Fei'an, Eagle on Pine

姚華 上野公園避震圖 | Yao Hua, Ueno Park

3046. 姚華 上野公園避震圖 | Yao Hua, Ueno Park

陳衡恪、姚華 一腔心事託梅花 | Chen Hengke, Yao Hua, Plum Blossom with Pottery Vessel Rubbing

3047. 陳衡恪、姚華 一腔心事託梅花 | Chen Hengke, Yao Hua, Plum Blossom with Pottery Vessel Rubbing

張大千 柳溪高士 |  Zhang Daqian (Chang Dai-chien), Scholar by Willow Tree

3048. 張大千 柳溪高士 | Zhang Daqian (Chang Dai-chien), Scholar by Willow Tree