View 1 of Lot 1118. A BURLWOOD CONCH-FORM WATER COUPE, QING DYNASTY.
View 1 of Lot 1118. A BURLWOOD CONCH-FORM WATER COUPE, QING DYNASTY.
1118

A BURLWOOD CONCH-FORM WATER COUPE, QING DYNASTY

Estimate:

1,500 - 2,000 USD

A BURLWOOD CONCH-FORM WATER COUPE, QING DYNASTY

A BURLWOOD CONCH-FORM WATER COUPE, QING DYNASTY

Estimate:

1,500 - 2,000 USD

A BURLWOOD CONCH-FORM WATER COUPE

QING DYNASTY

清 癭木雕螺形水丞


Length 6⅛ in., 15.5 cm

Wang Qinglu, Zhongguo mincang wenwu jianshang congshu. Wenfang jiya [Private collections in China. Treasures for the scholar's desk], Beijing, 2007, pl. 31.